Informaţie cu privire la deciziile adoptate de Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor din 28.06.2023

Noutăţi

Informaţie cu privire la deciziile adoptate de Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor din 28.06.2023

28.08.2023

În atenţia acţionarilor
Combinatului de Panificaţie din Chişinău
,,Franzeluţa” S.A.

Pe data de 28 iunie 2023 a avut loc Adunarea Generală anuală ordinară a acţionarilor în incinta Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, mun. Chișinău la care s-au adoptat următoarele decizii:

  1. S-a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Societăţii pentru anul de gestiune 2022.
  2. S-a aprobat darea de seamă financiară a S.A. ,,Franzeluța” pentru anul de gestiune 2022.
  3. S-a luat act de informația privind rezultatul economico-financiar înregistrat de S.A. ,,Franzeluța” pentru anul de gestiune 2022.
  4. S-a decis acoperirea pierderilor anului 2022 în mărime de 22 405 130 lei din contul rezervelor statutare.
  5. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare a Societății pe acțiuni pentru anii 2022- 2024.
  6. S-a luat act de raportul companiei de audit SRL ,,Moldauditing” privind exerciţiul economico-financiar al C.P.C. ,,Franzeluța” S.A. în anul 2022.
  7. S-a aprobat raportul anual de activitate al Comitetului de Audit al S.A. ,,Franzeluța” pentru anul de gestiune 2022.
  8. S-a aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a S.A. ,,Franzeluța” pentru anul de gestiune 2022.
  9. S-a aprobat substituirea în componența Consiliului Societății candidatura dnei Viorelia Lazăr cu candidatura dlui Adrian Băluțel, secretar de stat al Guvernului, iar în componența Comisiei de cenzori candidatura dnei Liliana Tolocico a fost substituită cu candidatura dnei Ludmila Ciumac, șefa serviciului financiar-administrativ, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării.
  10. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2023 după cum urmează:
    - Capitalul de rezervă - 10,0%;
    - Plata dividendelor - 25,0%;
    - Acoperirea pierderilor anilor precedenți - 30,0%
    - Investirea în dezvoltarea S.A. „Franzeluţa” - 30,0%;
    - Plata recompenselor către organele de conducere (membrii consiliului societăţii) şi organele de control (membrii ai comisiei de cenzori, comitetul de audit, reprezentantul statului) - 1,0%;
    - Premierea organului executiv - 1,0%;
    - Alte scopuri - 3,0%;
  11. S-a confirmat compania de audit SRL ,,First Audit International”, pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A. ,,Franzeluța” pentru anul 2023.
  12. S-a aprobat remunerarea muncii secretarului Consiliului C.P.C. ,,Franzeluța” S.A. în mărime de un salariu minim pe țară stabilit în conformitate cu prevederile HG nr.670 din 29.09.2022 privind stabilirea cuantumului salariului minim pe țară.
  13. S-au aprobat modificările la Statutului Combinatului de Panificație din Chișinău ,,Franzeluța” S.A., s-au aprobat modificările la Regulamentul Comitetului de audit al C.P.C. ,,Franzeluța” S.A. și s-a aprobat Regulamentul Comisiei de cenzori al C.P.C. ,,Franzeluța” S.A. în redacție nouă.
  14. S-a aprobat Codul guvernării corporative în redacție nouă.
  15. S-a hotărât autentificarea semnăturilor din procesul-verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. ,,Franzeluța” de către membrii Comisiei de cenzori în exercițiu.

Director general
Andrei Beşliu