În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău ,,Franzeluţa” S.A.

Noutăţi

În atenţia acţionarilor Combinatului de Panificaţie din Chişinău ,,Franzeluţa” S.A.

22.07.2022

Pe data de 28 iunie 2022 a avut loc Adunarea generală anuală ordinară a acţionarilor în incinta Societăţii pe str. Sarmizegetusa, 30, mun. Chișinău la care s-au adoptat următoarele decizii:

1. S-a aprobat darea de seamă anuală a Consiliului Societăţii.
2. S-a aprobat darea de seamă financiară a S.A. ,,Franzeluța” pentru anul 2021.
3. S-au aprobat direcțiile prioritare de dezvoltare a Societății pe acțiuni pentru anii 2022-2024.
4. S-a luat act de raportul companiei de audit SRL ,,Moldauditing” privind exerciţiul economico-financiar al S.A. ,,Franzeluța” în anul 2021.
5. S-a aprobat raportul anual de activitate al Comitetului de Audit al S.A. ,,Franzeluța” pentru anul 2021.
6. S-a aprobat darea de seamă anuală a Comisiei de Cenzori a S.A. ,,Franzeluța” pentru anul 2021.
7. Au încetat înainte de termen împuternicirile membrilor Consiliului Societăţii, a Comisiei de Cenzori și ai Comitetului de audit al S.A. ,,Franzeluța”.
8.1. În componenţa Consiliului Societăţii pe un termen de 2 ani au fost alese următoarele persoane: Viorelia Lazăr, Vladimir Arachelov, Sergiu Gherciu, Cristina Ceban, Viorica Beșliu, Svetlana Mariuța, Gheorghe Parfeni.
8.2. În componența Comisiei de Cenzori pe un termen de 2 ani au fost alese următoarele persoane: Rodica Nicoară, Viorica Cojuhari, Dmitrii Nițuleac.
8.3. S-a stabilit cuantumul de remunerare a muncii membrilor organelor de conducere pentru perioada de gestiune 2022-2023:
  - membrilor Consiliului și reprezentantului statului– la nivel de trei salarii minime pe ţară;
  - membrilor Comisiei de Cenzori- la nivel de două salarii minime pe ţară.
9.1. S-a hotărât acoperirea pierderilor anului 2021 în mărime de 11 365 138 lei din contul rezervelor statutare.
9.2. S-au aprobat normativele de repartizare a profitului net pentru anul 2022 după cum urmează:
  - capitalul de rezervă - 0%;
  - plata dividendelor - 25,0%;
  - investirea în vederea dezvoltării producției - 69,0%;
  - plata recompenselor către membrii organelor de conducere - 1,0%;
  - alte scopuri - 5,0%;
10. S-a confirmat compania de audit SRL ,,Moldauditing” pentru efectuarea auditului situațiilor financiare ale S.A. ,,Franzeluța” pentru anul 2022.
11. S-a aprobat Regulamentul privind organizarea și desfășurarea concursului pentru ocuparea funcției vacante de director general.
12. S-a hotărât autentificarea semnăturilor din procesul-verbal al adunării generale ordinare anuale a acționarilor S.A. ,,Franzeluța” de către membrii Comisiei de cenzori în exercițiu.